گلی اگزالیک اسید (Glyoxylic acid)

گلی اگزالیک اسید (Glyoxylic acid)

گلای اگزالیک اسید یا اسید اگزواستیک (OHCCOOH) ساده ترین اسید α-oxocarboxylic است که در گیاهان یافت می‌شود و در چرخه متابولیک حیوانات نقش دارد. گلای اگزالیک اسید به‌صورت کریستال‌های منو هیدراته است و یک اسید آلی قوی (4-10×7/4=Ka) در اکثر حلّال‌های  قطبی حلّالیت خوبی دارد؛ اما در حلّال‌های آلی نامحلول است. این ترکیب دارای دو گروه عاملی است که می‌تواند واکنش های مربوط به آلدهید‌ها و گروه کربوکسیلیک اسید را انجام دهد. گلای اگزالیک اسید طی یک واکنش تسهیم نامتناسب می تواند به اگزالیک اسید و گلایکولیک اسید تبدیل شود که گلایکولیک اسید نیز در حضور اسید نیتریک به اگزالیک اسید تبدیل می شود.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی گلای اگزالیک اسید

شکل ظاهری

جامد پودری(سفید رنگ)

نام آیوپاک محصول

اکسو استیک اسید

نام های دیگر محصول

2-اکسو استیک اسید،فرمیل فرمیک اسید

فرمول مولکولی

C2H2O3

وزن مولکولی

g·mol−1035/74

دانسیته

g/mL  384/1

نقطه ذوب

°C 80

نقطه جوش

°C111

اسیدیته (pKa)

32/3 , 18/3

کاربردها

  •  تولید مواد اولیۀ آرایشی و محصولات مراقبتی؛

در تولید مادۀ النتوین استفاده می‌شود که به‌عنوان یک مادۀ اولیه در صنعت تولید مواد آرایشی است. همچنین به‌دلیل توانایی آن در صاف کردن موها بدون آسیب رساندن به مو به طور گسترده در محصولات مراقبت از مو استفاده می شود. این ماده عنصری کلیدی در فرمولاسیون برای کراتینه مو است .

  •  صنایع دارویی؛

واکنش فنل و اسید گلای اگزالیک در حضور عامل کاهنده‌ای مانند فسفر – ید مستقیماً به اسید هیدروکسی فنیل استیک، یک بلوک ساختمانی برای داروها مانند آتنولول[1] منجر می‌شود. همچنین اسید گلای اگزالیک با یلی‌ها تحت واکنش ویتیک، وارد واکنش می‌شود که منجر به تولید پلی ان های[2] عملکردی کربوکسیل از نوع ویتامین A می‌شود.

  •  تولید وانیلین برای مواد معطر؛

واکنش گلای اگزالیک اسید با فنل‌ها در چندین سنتز صنعتی بنزآلدئیدها استفاده می‌شود. به‌عنوان مثال، گایاکول[3] با گلای اگزالیک ، توسط دکربوکسیلاسیون اکسیداتیو اسید ماندلیک[4] مربوطه، به وانیلین تبدیل می شود.

  •  تولید پلیمرها؛

آکریل آمید و گلایکولیک اسید در تولید پلیمرها مهم هستند. در pH کمی قلیایی، گلای اگزالیک اسید با آمیدهایی مانند آکریل آمید واکنش می‌دهد و اسید آکریل آمیدوگلایکولیک (AGA) را تشکیل می‌دهد که به عنوان یک عامل اتصال قابل کوپلیمریزاسیون  استفاده می‌شود (پلی آکریل آمیدها و پلی (اسیدهای آکریلیک). چندین مشتق از AGA کاربرد صنعتی پیدا کرده‌اند. به‌عنوان مثال، استر متیل اتر در پوشش‌ها و رنگ‌های اتومبیل استفاده می‌شود.

  •  تولید کودهای شیمیایی؛

گلای اگزالیک اسید ماده‌ای موثر در تولید کودهای شیمیایی به حساب می‌آید.

[1] . Atenolol

[2] . polyenes

[3] . guaiacol

[4] . mandelic acid

دارای تاییدیه از دانشگاه تهران و آزمایشگاه مرجع استاندارد.

جهت استعلام قیمت، موجودی و سفارش لطفاً به آدرس Sales@vareshco.com  ایمیل ارسال نمایید.

گلی اگزالیک اسید