کود کلات آهن برپایه
Fe-EDDHA

کود کلات آهن برپایه Fe-EDDHA

آهن یکی از مهمترین عناصر ریزمغذی مورد نیاز همه گیاهان می باشد. زردی برگ ناشی از آهک، شکل خاصی از کمبود آهن در گیاه است که بخش وسیعی از کشور ما را فرا گرفته است.
مرکبات در جنوب و شمال کشور، میوه های معتدله ، برخی از زراعت های مهم ازجمله سیب زمینی، سویا و سورگوم، سبزی و گیاهان زینتی با شدت های متفاوت از کمبود آهن صدمه می بینند که بدیهی است مدیریت هوشمندانه در کاهش خسارت بسیار موثر است.