واحد تحقیق و توسعه (آزمایشگاه)
 تهران، کن
   کنارگذر بزرگراه   
 شهید همت شرق
    بعد از پل احمد کاشانی       کوچه پردیس، مجتمع فناوری پردیس، طبقه ۳، واحد ۴۰
تلفن:
۹۱۳۲۶۰۹۹
۴۶۱۱۸۶۹۲
فکس: ۴۶۱۱۸۶۱۳
کد پستی: ۱۴۸۶۹۴۸۳۹۷