واحد تحقیق و توسعه (آزمایشگاه)
 تهران، کن
   کنارگذر بزرگراه   
 شهید همت شرق
    بعد از پل احمد کاشانی       کوچه پردیس، مجتمع فناوری پردیس، طبقه 3، واحد 40
تلفن:
91326099
46118692
فکس: 46118613
کد پستی: 1486948397