گردهمایی باشگاه شرکت های صادراتی دانش بنیان با حضور بیش از 300 شرکت دانش بنیان برتر صادراتی بر گزار شد.

رویداد ارزیابی و معرفی شرکت های دانش بنیان درباشگاه صادرات دانش بنیان در سه گروه پنج، چهار و سه ستاره بر اساس شاخص های فنی، سازمانی و بازاری برگزار گردید.

 شرکت حافظ وارش طی ارزیابی صورت گرفته در بین بیش از 300 شرکت در رده های فوق در ردیف شرکت های چهارستاره از سوی باشگاه صادرات دانش بنیان مرکز تعاملات بین المللی علم و فناوری معاونت ریاست جمهوری معرفی و تقدیر گردید.