تقدیرنامه باشگاه صادرات دانش بنیان

در نشستی با حضور مدیریت کریدور صادرات مرکز تعاملات بین المللی علم و فناوری سرکار خانم کهنسال، نظر به جهش صادراتی شرکت دانش بنیان حافظ وارش در مقایسه با ارزیابی سال 1400 اعضای باشگاه صادراتی دانش بنیان، این شرکت موفق به اخذ تقدیرنامه از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری گردید.

لینک خبر