پیام مدیر عامل

حافظ وارش

پیام مدیر عامل

برای ساختن، تولید و بهره وری در شروع کار مواجهه با چالش های بزرگ جزء جدایی ناپذیر این مسیر می باشد. در ادامه حرکت روبه جلو و یا حتی گاهی ناچار به توقف، رویکردهای متفاوتی را برای هموار کردن فراز و نشیب ها تجربه می کنیم و تنها انگیزه به ثمر رسیدن تلاش های مجموعه ما را در برداشتن گام های بعدی مصمم می نماید.

ما در مجموعه حافظ وارش برآنیم تا در کنار گروهی از همکاران جوان و مستعد نهایت بهره برداری از کلیه امکاناتی که تا به امروز در زمینه تولید مواد شیمیایی، پلیمری و نانویی موفق به دستیابی به آنها شدیم را داشته و در جهت توسعه آن نیز پیشرفت نماییم.

امید به اینکه دست لطف خداوند تا همیشه بر دوش ما و همکاران در مجموعه حافظ وارش باشد.

                                                                    در پناه ایزد منان

                                                                  زهرا سلطانی صبح